Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

DROGI UŻYTKOWNIKU

Informacje na temat przetwarzania danych.                                                                                                                                                                          

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego MalaMadame.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) przez podmiot prowadzący Sklep.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?                                                                                                                                                  

Administratorem Twoich danych osobowych jest „MałaMadame.pl” Katarzyna Łuczywek „” z siedzibą: Łódź, ul. Klementynkowa 45/2.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?                                                                                                                                                                                

Dane osobowe zbieramy podczas:

 • składania zamówienia;
 • realizacji procedury zwrotu towaru;
 • dokonywania zapisu na newsletter;
 • korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu;

a także – jeśli składając zamówienie, skorzystasz z opcji założenia konta w Sklepie:

 • podczas rejestracji Twojego konta;
 • podczas korzystania z funkcjonalności konta.

Składanie zamówienia

Aby złożyć zamówienie, musisz podać nam następujące dane:                                                                                                                                                      

- płeć;                                                                                                                                                                                                                                                            

- imię i nazwisko;                                                                                                                                                                                                                                  

- adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),                                                                                                                    

- numer telefonu;                                                                                                                                                                                                                                     

- adres e-mail.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, uzupełnić będziesz musiał/a także dane do faktury:                                                                                                                       

- oznaczenie firmy,                                                                                                                                                                                                                                  

- adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),                                                                                                                                                                                  

- numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail niezbędne dla złożenia i zrealizowania zamówienia; jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, niezbędne jest także wskazanie firmy, adresu oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej.

Procedura zwrotu towaru

Jeśli będziesz chciał/a zwrócić dostarczony Ci towar, wypełnić będziesz musiał/a formularz obejmujący następujące dane: Imię i Nazwisko, Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość), Numer rachunku bankowego, Dane właściciela rachunku bankowego (Imię, Nazwisko, Adres). Formularz ten wysłać będziesz musiał/a nam wraz ze zwracanym towarem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania procedury zwrotu.

Dokonywanie zapisu na newsletter

Zarówno podczas rejestracji, składania zamówienia, jak i bezpośrednio na stronie głównej Sklepu dokonać możesz zapisu na newsletter, w którym informować będziemy Cię o naszej ofercie, w tym nowościach oraz promocjach. Na potrzeby wysyłki newslettera przetwarzać będziemy Twój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Korzystanie z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu, jak np. chat, infolinia czy poczta elektroniczna

Dla Twojej wygody stworzyliśmy następujące kanały umożliwiające kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

 • poczta elektroniczna (adres e-mail: kontakt@malamadame.pl)
 • formularz kontaktowy na Stronie Sklepu;
 • kontakt pod numerem 501218061

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji w związku ze zgłoszeniem.

Aby skorzystać z chatu dostępnego na Stronie, będziesz musiał/s podać nam swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Przetwarzać możemy też inne dane, które przekażesz nam w związku ze zgłoszeniem.

Aby skorzystać z formularza dostępnego na Stronie, będziesz musiał/s nam podać Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Telefon kontaktowy. Przetwarzać możemy też inne dane, które przekażesz nam w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzaniu podlegać będzie Twój numer telefonu, nagranie Twojego głosu oraz ewentualnie inne dane, które udostępnisz nam w trakcie rozmowy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku:

 1. formularza kontaktowego – w zakresie obejmującym Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Telefon kontaktowy niezbędne dla dokonania zgłoszenia;
 2. chatu na Stronie – Imię i Nazwisko, Adres e-mail niezbędne dla dokonania zgłoszenia;
 3. gdy zgłoszenie ma związek z dokonanym zamówieniem, dla rozpatrzenia tego zgłoszenia niezbędne może być podanie Twoich danych identyfikacyjnych (jeśli podanie tych danych nie jest wymagane z uwagi na zastosowany kanał kontaktu) oraz numeru zamówienia.

Rejestracja konta

Przewidzieliśmy możliwość, abyś na sam koniec procedury składania zamówienia mógł/mogła szybko utworzyć konto w Sklepie. Do rejestracji konta wykorzystamy Twoje dane, które podałeś/łaś nam w celu złożenia zamówienia. Podanie danych w celu rejestracji konta jest dobrowolne, jednak jest warunkiem utworzenia i prowadzenia konta.

Korzystanie z funkcjonalności konta

Tworząc funkcjonalności konta, które założysz na stronie Sklepu, dla Twojej wygody przewidzieliśmy możliwość zapisania danych do wysyłki oraz danych do faktury, które wykorzystywane będą przy składaniu i realizacji przyszłych zamówień (w zakładce „Moje adresy”) Dane do wysyłki obejmują:

 1. nazwisko,
 2. adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

zaś dane do faktury:

 1. oznaczenie firmy,
 2. adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zapisanie danych w zakładce „Moje adresy” jest całkowicie dobrowolne.

Dodatkowo stworzyliśmy też możliwość zapisania przez Ciebie (w zakładce Moje dane) nazwiska oraz numeru telefonu, które również wykorzystane zostaną przy składaniu i realizacji przyszłych zamówień. Zapewniamy, że bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać tych danych do innych celów, w szczególności do celów marketingowych. Zapisanie danych w zakładce Moje dane jest całkowicie dobrowolne.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane osobowe przetwarzać będziemy w celach i w oparciu o następujące podstawy:

Dane podane podczas składania zamówienia

Dane te przetwarzać będziemy:

 • w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).
 • w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych czy przepisów prawa konsumenckiego; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Obowiązkiem prawnym”);
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MałaMadame.pl Katarzyna Łuczywek (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących nam w stosunku do Twojej osoby, obrony przed roszczeniami, które Ty możesz do nas skierować, jak również dochodzenia oraz obrony przed wzajemnymi roszczeniami MałaMadame.pl Katarzyna Łuczywek oraz podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi kurierskie.

Dane podane na potrzeby procedury zwrotu towaru

Dane te przetwarzać będziemy w celu realizacji procedury zwrotu zamówionego przez Ciebie towaru. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Nasz prawie uzasadniony interes, który polega na konieczności zapewnienia realizacji zwrotów zgodnie ze stosowaną przez nas polityką zwrotów. Jeśli dokonasz zwrotu w ustawowym terminie na odstąpienie od umowy zawartej na odległość podstawą przetwarzania będzie Obwiązek prawny.

Dane podane w celu zapis na newsletter

Dane te przetwarzać będziemy w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda.

Dane zbierane podczas korzystania z udostępnionych przez nas kanałów kontaktu

Jeśli kontaktujesz się z nami w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu prawidłowej realizacji tego zamówienia (czyli zawartej pomiędzy nami umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku będzie Wykonanie umowy.

Jeśli kontaktujesz się z nami w innych przypadkach, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad naszego funkcjonowania.

Dane zbierane w związku z rejestracją konta

Dane niezbędne dla założenia i prowadzenia konta przetwarzać będziemy w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).

Dane podane podczas korzystania z funkcjonalności konta

Dane te przetwarzać będziemy w celu zapewnienia Tobie możliwości korzystania z funkcjonalności prowadzonego przez nas dla Ciebie konta (a zatem w celu realizacji zawartej między nami umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jak również w toku procesu składania oraz realizacji składanych przez Ciebie w przyszłości zamówień. Podstawą przetwarzania jest Wykonanie umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych:

 • podanych podczas składania zamówienia są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie; w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu płatności odbiorcą danych może być także operator płatności lub operator pocztowy;
 • podanych w ramach procedury zwrotu towaru są: dostawcy systemów informatycznych, bank;
 • podanych w celu zapisu na newsletter są: podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu e-mail marketingu,
 • podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej,
 • podanych w związku z rejestracją konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, a jeśli dane te wykorzystujemy do realizacji zamówienia – także podmioty wskazane w lit. a powyżej.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy:

 • dane podane na etapie składania zamówienia oraz w ramach procedury zwrotu towaru -                                     do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
 • dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez nas kanałów kontaktu:
 1. jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem:

- w przypadku infolinii – przez okres 6 miesięcy od odbycia rozmowy;

- w pozostałych przypadkach – przez okres 2 lat

 1. jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem – do czasu upływu okres przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do nas;
 • dane podane w celu zapisu na newsletter - do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych we wskazanych formach (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
 • dane podane w związku z rejestracją konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta - przez okres prowadzenia dla Ciebie konta, a także po jego usunięciu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przez jej wycofanie, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@malamadame.pl.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym wobec profilowania) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.